Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány 2022. december 9-én nagyon méltó körülmények között, a Magyar Tudományos Akadémián Dísztermében megtartotta „A haza szolgálata, az egyházak, az alkotmányosság és a szabadság a két gróf Andrássy Gyula pályafutásában” című konferenciakötet ünnepélyes bemutatóját.

A könyvbemutató fővédnöke dr. Semjén Zsolt Miniszterelnök- helyettes volt.

A könyvbemutató Bábel Klára hárfaművész és Drahos Rebeka fuvolaművész vendégelőadók zenei előadásával vette kezdetét, Bartók Béla Román népi táncokkal, mintegy megidézve a két gróf Andrássy Gyula születésének gyökereit is.

A zeneművészek előadása programszerűen kísérte végig a könyvbemutató mondanivalóját, és tette azt még meghittebbé és felemelőbbé.

A rendezvényt az Alapítvány nevében dr. Szeiler Erika kuratóriumi elnök nyitotta meg.

Elnök Asszony tisztelettel köszöntötte a rendezvény fővédnökét továbbá az MTA elnökét, azokat, akik megtisztelték jelenlétükkel a rendezvényt, továbbá tolmácsolta azon emberek jókívánságait, akik elfoglaltság, betegség miatt nem tudtak személyesen jelen lenni a könyvbemutatón, kiemelve Dr. Erdő Péter Bíboros és Kocsis Fülöp metropolita atya, valamint Gér András református zsinati tanácsos úr jókívánságait, akik a rendezvényre Istenünk áldását is kérték.

Szeiler Erika kiemelte, hogy a könyv felhívja a figyelmet a két gróf Andrássy Gyula szellemi értékére, a követendő, tisztelendő példaképre, és hogy az Igaz Ember az ősök útján jár, és hogy talán nem lettünk méltatlan ok a nagy elődjeinkhez.  

A könyvbemutató moderátori feladatait Katona Csaba történész látta el nagy tisztelettel, akinek felkészültsége, és képessége tette a könyvbemutatót érdekessé, értékállóvá.

Prof. Dr. Pók Attila, ny. tudományos tanácsadó tartotta meg méltató beszédét   a nemrég elhunyt Prof Dr. Frank Tibor történészről, akinek nagyon kedves volt az Andrássyak Magyarországnak hátrahagyott értéke, szerepvállalásuk.

Pók Attila bemutatta Frank Tibor gazdag szakmai életútját, kimagasló emberi értékeit, és ezen túl azonosságot vélt felfedezni Frank Tibor és ifj. gróf Andrássy Gyula bölcs mosolyában.

Dr. Holló József. altábornagy, c. egyetemi tanár, kurátor tolmácsolta Dr. Semjén Zsolt Miniszterelnök- helyettes könyvbemutatón megjelenteknek a köszöntését, aki hivatali kötelességei miatt nem tudott jelen lenni. Miniszterelnök- helyettes úr kiemelte, hogy „a kötetben megjelenedik előttünk a két gróf életútja, egyházpolitikai szerepvállalása, hítbéli meggyőződése és haza iránti elkötelezettsége olyan időtálló értékek, amelyek kétségtelenül példaként szolgálhatnak a jelen és jövő nemzedékei számára. Apa és fia közel nyolcvan évnyi szolgálat alatt átélt forradalmat és szabadságharcot, elnyomást és kiegyezést, nemzeti egységet és trianoni összeomlást egyaránt, de mindvégig megmaradtak nagybetűs államférfinak” 

Prof Dr. Balla Tibor hadtörténész a Közszolgálati Egyetem kutatóprofesszora a konferenciakötetben lévő tizenhárom szerző munkáját, kiemelve Ligeti Dávid, Hermann Róbert, Holló József munkarészét méltatta. Professzor úr hangsúlyozta Andrássy Gyula már fiatalon megnyilvánuló katonai tehetségét az 1848-49 szabadságharcban, és hogy ezen képességét további pályafutásában még nemesíteni is tudta a haza szolgálatában.

1871-ben Andrássy Gyula az Osztrák- Magyar Monarchia egyik legbefolyásosabb posztját töltötte be, a birodalom közös külügyminisztere lett. Andrássy az 1870 -es évek közepén, a dualista állam történetének egyik legsúlyosabb válsága idején vezette a Monarchia külügyeit, amikor reális esélye volt annak, hogy háború tör ki az Orosz Birodalommal.

Fiát, Gyulát is a királyhűség, és Magyarország boldogulásáért való küzdelem jellemezte, ami a hazai arisztokrácia körében is példaértékűnek számított.

Jákob János dandártábornok úr, protestáns tábori püspök méltatta a két gróf Andrássy Gyula  által a  magyar egyházpolitikai küzdelmek, amelyek évszázadokra nyúlnak vissza, eredményes, önzetlen szerepvállalásukat.

Az 1867-es kiegyezés után az Andrássy-kormányt követő időszak feszültségekkel volt teli, majd az első Wekerle -kormány időszakára esik annak az átfogó vallásügyi törvénynek az elfogadása, aminek a kivitelezésében ifj. Andrássy Gyulának nagy szerepe volt.

Prof. Dr. Kuminetz Géza a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Rektora a katolikus egyház, a jog és annak bölcseleteinek fejlődése szempontjából húzott párhuzamot a két gróf Andrássy Gyula Magyarország érdekében kifejtett áldozatos, értékálló munkája vonatkozásában.

A konferencián cca 75 érdeklődő vett részt.

Az emlékezet egyik mérföldköve ez a konferenciakötet, amely az egyházak képviselői, történészek, hadtudósok és jogtudósok összefogásának köszönhetően hirdeti, hirdetheti a két gróf Andrássy Gyula történetén keresztül a nemzeti történelem dicsőséges pillanatait. 

A könyvbemutató is teret adott a szélesebb körben való megismertetésre, megismerésre a kötetben lévő új ismereteknek, történelmi eseményeknek.


Az Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány, a két gróf Andrássy Gyula magyaroknak és más nemzetnek is fontos üzenetével, és máig ható gondolat szellemében valósította meg a kötetet miszerint:” Feladatunk elsősorban a béke eszközeivel való hóditás, vonzó tulajdonságaink fokozása, kultúránk ápolása és olyan belpolitika folytatása, amely külpolitikánknak a magyar nemzet kulturális, gazdasági, katonai képességeinek kifejtésével szilárd alapot nyújthat…állandó érdekeink parancsolólag megkövetelik, hogy a Duna völgyén lakó nemzetek egymást megértsék, egymáshoz közelebb jussanak ,és megtalálják a békés együttélés előfeltételeit, amit pedig egy újabb háború ismét megakadályozna.”


Ifj. gróf Andrássy Gyula külpolitikai helyzet
Új magyar Szemle,1920, május, 1 szám.21-22 o.

Budapest, 2022.12.09.
Ifj. Gróf Andrássy Gyula Alapítvány
kuratóriuma

A konferencia videós anyaga elérhető.